Template
Template Template
Template Saturday, 04 July 2015 Template

นาฬิกา

 
Template
ยินดีต้อนรับสู่งานการเจ้าหน้าที่


พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                 ...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533) 

Notice: Undefined index: REQUEST_URI in d:\ftp\personal\mambots\content\mossef.php on line 40

Notice: Undefined index: REQUEST_URI in d:\ftp\personal\mambots\content\mossef.php on line 40

Notice: Undefined index: REQUEST_URI in d:\ftp\personal\mambots\content\mossef.php on line 40

Notice: Undefined index: REQUEST_URI in d:\ftp\personal\mambots\content\mossef.php on line 40
ประกาศ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษกรณีตำแหน่งเลื่อนไหลและตำแหน่งว่าง ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา


ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด  นักจิตวิทยา  และนักวิชาการสถิติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)   เจ้าพนักงานสาธารณสุข   เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานทันสาธารณสุขแบบสอบถามกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.

   
เอกสารการประชุมการจัดสรรอัตรากำลัง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
1. FTE เขต12
2. FTE แต่ละสายงาน_จากระบบ
3. ความต้องการ-จัดสรร-สสจ.สงขลา
4. สรุปผลวิเคราะห์

กรอบอัตรากำลังกลุ่มอำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน


หลักเกณฑ์การจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาชีพและสนับสนุน
 เอกสารประกอบเกี่ยวกับพนักกระทรวงสาธารณสุข
 -  ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานกระัทรวงสาธารณสุข
 -  วิธีกรอกสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณศุข
 -  หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจัดทำสัญญาจ้าง (ภาคผนวก ก.)
 -  ตารางสรุปค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวก่่อนและหลัง เข้าสู่ พกส.
 - ตัวอย่างตารางการคำนวณเงิน พกส แก้ไขล่าสุด(4/10/56)
 - ตัวอย่างประกาศรายชื่ผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  - หนังสือเวียนเกี่ยวกับโครงสร้างหน่วยงาน
  -  มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
  -  ขั้นตอนการประเมินลุกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงเข้าสู่พนักงานกระทรวงและแบบแสดงเจตนา
   -  ตารางเปรียบเทียบตำแหน่ง
   - การบรรจุแต่วตั้งและอัตราเงินเดือน
   - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
   - ตารางเปรียบเทียบการจ้างงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ ระหวางลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)
     กับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
   - บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเพื่อการตรวจสอบจากระบบ
           1. บัญชีรายชื่อสายวิชาชีพในโรงพยาบาล
           2.  บัญชีรายชื่อสายสนับสนุนในโรงพยาบาล
           3. บัญชีรายชื่อสายวิชาชีพในสาธารณสุขอำเภอ
           4.  บัญชีรายชื่อสายสนับสนุนในสาธารณสุขอำเภอ

หนังสือเวียน 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการรอบที่ 2  ณ  วันที่ 1  ตุลาคม 2557  พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
  1 หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการ  

  2-12 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการรอบที่ 2  ณ  วันที่ 1 ตุลาคม 2557

  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในจังหวัดสงขลา

หลักเกฑฑ์และแนงทางการประเมินผลการปฏิบัติืราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

                                2. - หนังสือ สป. ที่ สธ 0201.034/ ว 218 ลว.14 ก.ค.53
                                    - หนังสือ สป. ที่ สธ 0201.034/ว 199 ลว. 16 ก.ย.52 
                                    - ชื่อตำแหน่งเทียบเคียงลูกจ้างประจำ
                                3. บัญชีสรุปการจ้าง ฯ ปีงบประมาณ 2555
 
          - หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้าง ฯ ณ วันที่ 1 ต.ค.55
          - แบบฟอร์มบัญชีรายชือ
          - บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
          - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544
          - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 ส.ค.53
         
 
 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
(ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2332/2555  ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2555)

 
 แบบประเมินเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย) 
 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ 1 ต.ค.55  
 
 
 
 
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ตั้งแต่ 1 เม.ย.54 เป็นต้นไป)
 
หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับลูกจ้างประจำ 

การปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ (ว3105/15 พ.ย.54)    
อ้างถึง   หนังสือ สป. ที่ สธ 0201.034/ว 187 ลว.18 มิ.ย.53
สิ่งที่ส่งมาด้วย
การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ว3104/15 พ.ย.54)    
สิ่งที่ส่งมาด้วย
          (เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ว292/9 ธ.ค.48,    ว240/21 ต.ค.52)
          (เอกสารที่เกี่ยวข้อง ว61/26 ก.ค.54)
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ   (สายงานสนับสนุน)    

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สามารถใช้กำหนดชื่อตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้      

 ประกาศการขึ้นบัญชีฯ ผู้คัดเลือกได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   
 

 


                           3. ตัวอย่างคำสั่งจ้างฯ ขอสำรวจผู้ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ก่อน วันที่  1  ตุลาคม  2554 (ว 3828) 
 
     - KPI งานคุ้มครองผู้บริโภค รพช. (เพิ่มเติม 16 ส.ค.54)
 
 
                                   - บัญชีโครงสร้าง


 

 


 
     
แบบฟอร์มต่าง ๆ
           แบบคำขอเพิ่ม / ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล)
 
 
ระเบียบ คู่มือ

 การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 เม.ย.54 (ว 1322/14 มี.ค.54)  
     สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ
                            2.  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ     pdf    word
                            3.  หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินฯ     และ   บัญชีแจ้งผลการประเมินฯ
                            4.  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                                        - kpi องค์กร 54
                                        - แบบสรุปผลการประเมินฯ
                                        - แบบประเมินฯ

 
 
 

   


 ข้อมูลประชุม ณ โรงแรมไดมอนด์ หาดใหญ่  (วันที่ 14-16 มกราคม 2553) 
 แบบขอย้ายลดระดับ

  •  การขอย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี2551
  •      -  หลักเกณฑ์และวิธีการขอย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2551
  •      -  แบบขอย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร หมุนเวียน ปี2551
  •      -  แบบสรุปความจำนงของการปฏิบัติงานของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2551

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Template
Template Template Template
 

สำรวจความพึงพอใจ

สำรวจความพอใจการให้บริการของงานการเจ้าหน้าที่
  

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Template
 
Template