Template
Template Template
Template Friday, 03 July 2015 Template

นาฬิกา

 
Template
ว 10/48


                                 การประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนข้าราชการ( ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ) ว 10/48 แบบใหม่   

  ศึกษารายละเอียด ก่อนทำแบบประเมิน 
 • หนังสือสั่งการจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.039/ว 10 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 >> ดูรายละเอียด[pdf]
 • มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล (หนังสือเวียน ก.พ.ว.5/42) >> ดูรายละเอียด[pdf]
 แนวทางการจัดทำคำขอประเมินบุคคลและผลงาน
 •      กรอบโครงสร้างตำแหน่งหน่วยงานสังกัด สสจ.,สสอ.,สอ.,รพช.xls
 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน   
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  - ประกาศลงวันที่  25  เมษายน   พ.ศ. 2551
  - รายชื่อแนบท้ายประกาศ
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  - ประกาศลงวันที่  17  เมษายน   พ.ศ. 2551
  - รายชื่อแนบท้ายประกาศ
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  - ประกาศลงวันที่  19  มีนาคม  พ.ศ. 2551
  - รายชื่อแนบท้ายประกาศ
 • นายแพทย์
 • ทันตแพทย์
 • เภสัชกร
 • นักเทคนิคการแพทย ์
 • พยาบาลวิชาชีพ
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 หมายเหตุ พยาบาลวิชาชีพที่เคยดำรงตำแหน่ง จพง.สาธารณสุข แต่จะขอนับเกื้อกูล จะต้องแนบวุฒิทางการพยาบาลระดับต้น หรือวุฒิการอบรมการพยาบาล 10 หน่วยกิตด้วย สำหรับพยาบาลเทคนิคที่เปลี่ยนสายงานเป็นพยาบาลวิชาชีพจะขอประเมินเป็นระดับ 6 จะต้องดำรงตำแหน่งในสายงานพยาบาลวิชาชีพให้ครบ 2 ปี จึงจะมีสิทธิ
ส่งเอกสาร งาน จ.อาจจะตรวจสอบตกหล่นขอให้ทุกท่านที่มีชื่อกรุณาช่วยตรวจสอบก่อนลงมือจัดทำเอกสารเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการจัดทำ
 •  นักวิชาการสาธารณสุข การตรวจสอบคุณสมบัติอาจจะยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเนื่องจากงาน จ.ไม่ทราบว่า นวก.สาธารณสุข แต่ละท่านมีวุฒิ ป.ตรีสาธารณสุขเมื่อใด ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะดำเนินการจัดทำเอกสารฯ ขอให้แจ้งวันสำเร็จการศึกษาที่ถูกต้องเป็นจริง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติที่ถูกต้องอีกครั้ง
 การนับเวลาเกื้อกูล ผู้ที่จะต้องดำเนินการขอนับเวลาเกื้อกูลให้ศึกษารายละเอียดหนังสือฉบับนี้ก่อน
 •  การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเพื่อประเมินผลงานวิชาการ
 คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะยื่นประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์ใหม่
 •  ขั้นตอนในการจัดทำ 
  1. การคัดเลือกบุคคล
  1.1 ให้ผู้ขอรับการคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กรอกแบบฟอร์มตามเอกสารหมายเลข 1 เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น แล้วจัดทำหนังสือนำส่งจากหน่วยงาน
  เพื่อให้งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.อบ.นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
  1.2 ในกรณีที่ผู้ขอรับการประเมินรายใดไม่ได้ดำรงตำแหน่งตรงกับตำแหน่งที่จะประเมินหรือดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะประเมินไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด จำเป็นต้องกรอก
  รายละเอียดการขอนับระยะเวลาเกื้อกูลในแบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาที่แนบอยู่ภายในเอกสารหมายเลข 1 เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา
  นับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล(ตามที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติเป็นหลักการไว้แล้วตามหนังสือ ที่ สธ 0201.039/ว 136 ลว.31 ก.ค.2549)
  เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลมีมติให้นับเวลาเกื้อกูลแล้ว ก็จะบันทึกในรายงานตามเอกสารหมายเลข 2 สำหรับเป็นหลักฐานประกอบการแต่งตั่งต่อไป
  1.3 หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบของงานการเจ้าหน้าที่ และเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบแล้ว จะเสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา 52 อนุมัติตัวบุคคล จากนั้นจะต้องติด
  ประกาศให้ผู้อื่นมีโอกาสทักท้วงเป็นเวลา 30 วัน
  2. การประเมินผลงานวิชาการ
  2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีชื่อได้รับอนุมัติและติดประกาศแล้ว จะส่งผลงานทางวิชาการเข้าสู่การประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน โดยแต่ละสายงานจะส่งเอกสารเป็น
  ไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 3 (ซึ่งแยกเป็นข้อกำหนดเฉพาะแต่ละสายงาน)
  2.2 สรุปรูปเล่มและตัวอย่างแบบฟอร์มของผลงานวิชาการที่ใช้ในการประเมินผลงานทางวิชาการตามเอกสารหมายเลข 4 เพื่อเป็นเอกสารเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
  ประเมินผลงาน(ซึ่งประกอบด้วย เล่มที่ 1 แบบประเมินผลงาน , เล่มที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา(Full paper) , เล่มที่ 3 ข้อเสนอแนวคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือ
  ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเล่มที่ 4 เอกสารเผยแพร่ ต้องส่งทุกเเล่มรวมทั้งหมด 6 ชุด)
  2.3 งานการเจ้าหน้าที่ จะตรวจสอบและส่งเอกสารตามข้อ 2.2 เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงาน ตามบทบาทหรือระดับที่กำหนด ซึ่งอาจเป็นจังหวัด เขต หรือ
  ส่วนกลางแล้วแต่กรณี(ให้การเจ้าหน้าที่ส่งสำเนาเอกสารตามข้อ 1.1 จำนวน 1 ชุด ที่ใช้ในการคัดเลือกไปให้คณะกรรมการประเมินผลงานเพือประกอบการพิจารณาด้วย)
  2.4 เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงาน ประเมินผลงานของผู้ขอรับการประเมินและมีมติเห็นชอบให้ผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินแล้ว จะบันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
  ตามเอกสารหมายเลข 5 และออกมติคณะกรรมการตามเอกสารหมายเลข 6
  3. การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  3.1 หลังจากผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานแล้ว เลขานุการของคณะกรรมการประเมินผลงานจะแจ้งผลตามเอกสารหมายเลข 6 ตามข้อ 2.4 ไปยังหน่วยงาน
  ต้นสังกัดและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วย เพื่อที่งานการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามอำนาจของผู้มีอำนาจ
  3.2 เมื่อจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว ให้ส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 8 ชุด ให้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบพร้อมเอกสาร คือ
  3.2.1 รายงานมติของคณะกรรมการประเมินผลงาน(ตามข้อ 2.4) จำนวน 1 ชุด
  3.2.2 แบบรายงานการนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลตาม ข้อ 1.2 (เฉพาะรายที่ต้องมีการนับระยะเวลาเกื้อกูล) จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ ผู้ประเมินต้องส่งผลงานทางวิชาการเรื่องเดียวกับที่ได้ระบุไว้ในเอกสารขอรับการคัดเลือกบุคคล หากเปลี่ยนเรื่องใหม่ จะต้องเสนอขอคัดเลือกบุคคลใหม่

 • ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 หรือ4 ที่คุณสมบัติครบยื่นประเมินตั้งแต่ 1 กันยายน 2549 เป็นต้นไป
  ต้องยื่นประเมินตามหลักเกณฑ์ใหม่ (เฉพาะผู้ประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา)
 • ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1-2 เช่น พยาบาลเทคนิค ,จพ.สาธารณสุขชุมชน ,จ.รังสีการแพทย์ ,ผู้ช่วยทันตแพทย์ ฯลฯ
  ใช้แบบประเมินเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
 
 
 
 
 
                   

Template
Template Template Template
Template
 
Template